Hợp Đồng Ký Quỹ Athena Fulland Tây Nam Kim Giang

Mẫu Hợp Đồng Ký Quỹ Athena Fulland Tây Nam Kim Giang

Giữa

CHỦ ĐẦU TƯ

Với tư cách là Bên A

 

[TÊN KHÁCH HÀNG]

Với tư cách là Bên B

NGÂN HÀNG

Với tư cách là ngân hàng cung cấp dịch vụ ký quỹ gọi tắt là Bên C

Ngày       tháng     năm 2020

HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ này (“Hợp Đồng”). Được lập vào ngày    tháng    năm 2020 giữa và bởi các bên sau đây: 

(A)      BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ

Địa Chỉ Đăng Ký:[.]
Giấy CNĐKDN:[.]
Đại Diện Hợp Pháp:[.]
Chức Vụ:[.]

(trong Hợp Đồng này, được gọi là “Bên A”);

(B)       BÊN B: [TÊN KHÁCH HÀNG]

Địa Chỉ Thường Trú:[.]
Địa chỉ liên lạc:[.]
Số CCCD:[.]

(trong Hợp Đồng này, [TÊN KHÁCH HÀNG] được gọi là “Bên B”).

(C)      BÊN C: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Địa Chỉ Đăng Ký:[.]
Giấy CNĐKDN:[.]
Đại Diện Hợp Pháp:[.]
Chức Vụ:[.]

(trong Hợp Đồng này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tư cách là Bên cung cấp dịch vụ ký quỹ được gọi là “Bên C”).

Xem chi tiết dự án tại: Athena Fulland Tây Nam Kim Giang

Chia Sẻ Bài Viết:

Trả lời

Hotline

error: